Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych technikum, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej

Regulamin_rekrutacji_2021.pdf

 

Technikum jest pięcioletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów szkóły podstawowej. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te zdaje na terenie szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kierunki kształcenia:

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Kierunek, który pomoże wyspecjalizować się w obsłudze pasażerów w portach lotniczych i morskich. W trakcie kształcenia poznasz podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.
Po zakończeniu nauki możesz pracować w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, punktach informacji turystycznej. Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych albo otworzyć własną działalność gospodarczą.

TECHNIK HOTELARSTWA

Nauczysz się organizacji pracy w hotelarstwie, marketingu usług hotelarskich, poznasz sposoby i zasady kierowania instytucjami związanymi z hotelarstwem, a także dowiesz się jak organizować rożnego rodzaju spotkania i imprezy firmowe.
Po skończeniu tego kierunku możesz pracować nie tylko w hotelach, ale również w ośrodkach wypoczynkowych i konferencyjnych, pensjonatach, ośrodkach SPA lub gospodarstwach agroturystycznych.

TECHNIK REKLAMY

Jeżeli jesteś kreatywny, aktywny, a w przyszłości chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne przy tworzeniu kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów i usług reklamowych w filmie, handlu i turystyce – proponujemy Ci ten kierunek.
W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej oraz projektowania i wykonywania produktów reklamowych.
Po skończeniu tego kierunku możesz być zatrudniony w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych lub w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.

 

Oprócz przedmiotów ogólnych, przygotowujących do matury, w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

 • języków obcych
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

 

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski)
 • EBC*L (umiejętności ekonomiczne)
 • TELC (niemiecki)
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)
 • EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych)

 

Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

Zobacz co mamy w swojej ofercie --> prezentacja_szkoły.pptx

Obejrzyj filmy promocyjne --> 

https://youtu.be/gXfuOfzPzPw

https://www.youtube.com/watch?v=6v_uNp33Vdw&feature=youtu.be

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do KLAS pierwszych Technikum nr 29

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp.

Działania

Data

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021                       do 21 czerwca 2021 godz. 15.00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową), w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

od 25 czerwca 2021

do 14 lipca 2021 godz. 15.00

3.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

do 21 lipca 2021

4.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 lipca 2021

 

5.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 17 maja 2021

do 26 lipca 2021 godz. 16.00

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 23 lipca 2021

do 30 lipca 2021 godz. 15.00                                                                                                

 

7.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

2 sierpnia 2021 godz. 14.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydanie skierowania na badania   lekarskie

od 3 sierpnia 2021

do 5 sierpnia 2021 godz. 15.00

 

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów

do 13 sierpnia 2021

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

16 sierpnia 2021

 

4.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

od 3 sierpnia 2021

do 13 sierpnia 2021

 

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 17 sierpnia  2021

do 20 sierpnia 2021  godz. 15.00 

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

23 sierpnia 2021

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć