Regulamin rekrutacji 2019/2020 po gimnazjum.doc

Regulamin rekrutacji 2019/2020 po podstawowce.doc

 

 

 

Ważne terminy! 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Technikum Nr 29

 

Lp.

Działania

Data

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 13 maja 2019 od godz. 8.00                           do 20 maja 2019 do godz. 15.00

 

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.

 

od 17 czerwca 2019 od godz. 10.00 do 19 czerwca 2019 do godz. 16.00

Po tym dniu szkoła może rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum).

 

od 21 czerwca 2019 od godz. 12.00

do 28 czerwca 2019 do godz. 16.00

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO

do 15 lipca 2019

5.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16 lipca 2019 godz.12.00

 

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru od 21 czerwca 2019 od godz. 12.00

W przypadku pozostałych kandydatów: od 16 lipca 2019 od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 16 lipca 2019 od godz. 12.00                       do 24 lipca 2019 do godz. 10.00                                                                                                

 

8.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

25 lipca 2019 godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 26 lipca 2019 od godz. 08.00 do 30 lipca 2019 do godz. 12.00; wydanie przez szkołę skierowania na badania   lekarskie

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

do 16 sierpnia 2019

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 19 sierpnia 2019 godz. 12.00

 

4.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

od 19 sierpnia  2019 od godz. 12.00 do 21 sierpnia 2019 do godz. 16.00  lub przy składaniu wniosku do szkoły

 

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 19 sierpnia  2019 od godz. 12.00 do 27 sierpnia 2019 do godz. 16.00  

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

28 sierpnia 2019 godz. 10.00

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć