Regulamin rekrutacji 

Ważne terminy!  

Lp.

Działania

Data

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08 maja od godz. 10.00                          

do 19 maja do godz. 15.00

 

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

od 16 czerwca od godz. 10.00                  

do 19 czerwca do godz. 16.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum).

Od 23 czerwca od godz. 12.00                             do 28 czerwca do godz. 16.00

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjne.

Od 8 maja do 5 lipca

5.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5 lipca do godz.16.00

 

6.

Wydanie przez  szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 6 lipca od godz. 10.00

do 7 lipca do godz. 16.00

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

od 6 lipca od godz. 10.00                       do 14 lipca do godz. 12.00                                                                                                

 

8.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 14 lipca do godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

od 10 sierpnia od godz. 10.00                                 do 14 sierpnia do godz. 16.00;   

 

2.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

 

3.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

od 29 sierpnia od godz. 08.00                          do 30 sierpnia do godz. 16.00

 

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 31 sierpnia do godz. 16.00

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć