Regulamin rekrutacji

 

 

Ważne terminy! 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Technikum Nr 29

 

Lp.

Działania

Data

REKRUTACJA ZASADNICZA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 10 maja od godz. 10.00                          

do 18 maja do godz. 15.00

 

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.

 

od 15 czerwca od godz. 10.00                  

do 19 czerwca do godz. 16.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum).

 

Od 22 czerwca od godz. 12.00                             do 27 czerwca do godz. 16.00

4.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 UoSO

Od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t UoSO)

5.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6 lipca godz.12.00

 

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00. W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00

 

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 6 lipca od godz. 12.00                       do 12 lipca do godz. 10.00                                                                                                

 

8.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

12 lipca godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 lipca od godz. 08.00                                 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania   lekarskie

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

Od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t UoSO)

3.

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

 29 sierpnia godz. 12.00

 

4.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

Przy składaniu wniosku do szkoły

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 29 sierpnia od godz. 12.00                          do 30 sierpnia do godz. 16.00

 

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

31 sierpnia godz. 12.00

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć