Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie umieszczonej pod linkiem https://ogrodowa.edupage.org/

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W związku z brakiem możliwości dostosowania istniejącej strony internetowej do wymogów ustawy Dyrektor Zespołu Szkół Stenotypii i  Języków Obcych podjął działania w celu stworzenia nowej strony internetowej zgodnej z ustawą. Odsłona nowej strony internetowej nastąpi w sierpniu 2021 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Arkadiusz Olejniczak, e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 620 50 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie znajduje się przy ul. Ogrodowej 16. Wejście do budynku od ul. Dobrzańskiego (brak numerów budynków w obrębie tej ulicy). Ruch pojazdów na ul. Dobrzańskiego jest jednokierunkowy, wjazd możliwy od Al. Solidarności.

Dojścia piesze możliwe od ulic Ogrodowej i Al. Solidarności. Najbliższe przejścia dla pieszych na Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II oraz na ul. Ogrodowej posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Ogrodowej i Al. Solidarności nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości do ok.2000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych wyposażonych w platformy dla osób niepełnosprawnych, schodów ruchomych oraz taśm ruchomych. W budynku stacji Warszawa Centralna osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc wyznaczonych pracowników po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 100 m – przystanek o nazwie „Kino Femina” w obrębie skrzyżowania Al. Solidarności i Al. Jana Pawła II oraz w odległości 200 m przystanek autobusowy o nazwie „Wola Ratusz” w obrębie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Żelaznej. Uwaga: Trasy pojazdów komunikacji miejskiej ulegają częstym zmianom. Zaleca się sprawdzić aktualne informacje dotyczące transportu publicznego na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w ciągu ulicy Dobrzańskiego oraz ulicy Ogrodowej w odległości ok. 50 m, wzdłuż sąsiedniego budynku Sądu Okręgowego (Al. Solidarności 148). Wszystkie pobliskie ulice stanowią rejon płatnego parkowania.

Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Ogrodowej w rejonie skrzyżowania z Al. Jana Pawła II.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do szkoły znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Dobrzańskiego. Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome. Przy wejściu głównym zawsze dostępny jest pracownik obsługi.

W budynku funkcjonuje winda dla osób niepełnosprawnych, za pomocą której możliwy jest dostęp na wszystkie kondygnacje. Budynek składa się z czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

W budynku brak oznakowania dotykowego na posadzce w korytarzach. Brak planu pomieszczeń oraz ich oznaczeń w alfabecie Brajla. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Brak oznaczeń w języku migowym lub angielskim. Brak pętli indukcyjnej oraz możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu głównym. Drzwi do toalety zamykane na zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Korytarze prowadzące do toalet nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak specjalnej windy do celów ewakuacyjnych.

deklaracja_liceum.pdf

deklaracja_SP26.pdf

deklaracja_T29.pdf

deklaracja_zespol.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć