Program nauczania poszczególnych zawodów nie tylko przewiduje, ale ściśle określa zakres i czas trwania praktyki zawodowej. W przeciwieństwie do wielu uczelni, szkoła zapewnia wszystkim uczniom i słuchaczom miejsca praktyk w renomowanych firmach, z którymi wiążą ją stałe umowy i wieloletnia współpraca. Istniej możliwość odbywania praktyk indywidualnych, w instytucji wybranej przez ucznia lub słuchacza po dopełnieniu niezbędnych formalności.

 

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

Terminy
praktyk zawodowych

Grupy/klasy
skierowane na praktykę

Terminy zgłaszania
praktyk indywidualnych*

Terminy zgłaszania preferencji dotyczących praktyk**

od 02-10 do 27-10-2017 r.

Szkoła Policealna:

SP 26 – II rok (tech. administracji)

SP 28 – II rok (tech. rachunkowości)

do 15-09-2017 r.

 

 

do 18-09-2017 r.

 

 

od 06-11 do 01-12-2017 r.

Technikum:

kl. III OT (tech. hotelarstwa)

 

Praktyka odbędzie się w hotelu wskazanym przez Szkołę.

 

----------------------------------------

 

od 19-02 do 16-03-2018 r.

Szkoła Policealna:

SP 26 – I rok grupa I Ap

Technikum:

kl. II OT (tech. hotelarstwa)

kl. II OT (tech. turystyki)

kl. III RT (tech. reklamy)

do 12-01-2017 r.

 

 

do 05-02-2018 r.

 

 

 

 

* Szkoła kieruje na praktyki zawodowe do firm, z którymi ma podpisane umowy na organizowanie praktyk. Słuchacz, który wolałby odbyć praktykę w firmie innej niż oferowane przez Szkołę, może indywidualnie znaleźć sobie miejsce praktyki (odbywanej w terminie określonym dla swojej grupy/klasy).

Procedura organizacji praktyk indywidualnych

krok 1:     Zgłosić do kierownika szkolenia praktycznego chęć odbycia praktyki indywidualnej i uzyskać zgodę. Terminy zgłaszania podane w tabeli powyżej są nieprzekraczalne. Po ich upłynięciu zgłoszenia praktyk indywidualnych nie będą przyjmowane.

krok 2:     Uzyskać zgodę zakładu pracy na odbycie praktyki wyrażoną na odpowiednim formularzu.

Formularz można otrzymać u kierownika szkolenia praktycznego lub pobrać ze szkolnej strony internetowej w zakładce dotyczącej praktyk. Po pobraniu dokumentu należy wydrukować i wykorzystać tylko stronę trzecią oznaczoną u góry napisem Wariant II.

krok 3:     Przekazać wypełniony formularz z oświadczeniem zakładu pracy (formularz Wariant II) do kierownika szkolenia praktycznego w celu sporządzenia Umowy w sprawie organizacji praktyki zawodowej.

krok 4:     Odebrać od kierownika szkolenia praktycznego Umowę w sprawie organizacji praktyki zawodowej (dwa egzemplarze) podpisaną przez Dyrektora Szkoły i dostarczyć ją do zakładu pracy celem podpisania przez osobę upoważnioną.

krok 5:     Odebrać w zakładzie pracy jeden egzemplarz podpisanej Umowy (drugi zostaje w zakładzie) i dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego.

** Preferencje dotyczące praktyk proszę zgłaszać do kierownika szkolenia praktycznego w formie krótkiej, napisanej czytelnie (odręcznie) informacji, która powinna zawierać: imię, nazwisko, symbol grupy lub klasy, datę, informację dot. preferencji, podpis.

UWAGA: Preferencje słuchaczy będą uwzględniane w miarę możliwości, zatem zgłoszenie ich nie oznacza, że zostaną zrealizowane.

Zwolnienia z praktyk

(dotyczy wyłącznie słuchaczy Szkoły Policealnej nr 28 gr. II RPz)

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozdział 3

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych

§ 21. 1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:

 1. zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
 1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
 2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu.

 

Słuchacze szkoły zaocznej SP28, którzy spełniają warunki Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej podane powyżej, powinni niezwłocznie złożyć podanie do Dyrektora Szkoły z prośbą o zwolnienie z praktyki zawodowej w roku szkolnym 2016/2017 załączając właściwe dokumenty lub ich kopie z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Firmy stale współpracujące ze Studium w ramach organizacji praktyk zawodowych:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwo Skarbu Państwa,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Warszawska Izba Turystyki,
 • Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
 • Air France S.A. Oddział w Polsce,
 • IBM,
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego,
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 • ZASADA S.A.,
 • Business Centre Sp. z o.o.,
 • Robert Bosch Sp. z o.o.,
 • Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy,
 • Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany,
 • Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów,
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborz,
 • GESSAR Sp. z o.o.,
 • Żywiec Trade Sp. z o.o.,
 • „TAU” Agencja Turystyczna Sp. z o.o.,
 • Orbis Sp. z o.o,
 • Furnel Travel International,
 • Royal Air Services,
 • RAINBOW TOURS SA,
 • Narodowe Centrum Turystyki Słowacji,
 • “TRAVELBANK” Bankowe Biuro Podróży,
 • SUN & FUN HOLIDAYS Sp. z o. o.,
 • Morskie Biuro Podróży PŻB,
 • Weco-Travel,
 • Biuro Podróży ITAKA,
 • BEST REISEN,
 • TempService Sp. z o.o.,
 • BRVZ Sp. z o.o.,
 • ORMED,
 • ALMATUR,
 • Klegal.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół - Ogrodowa
  Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  Technikum Nr 29
  Szkoła Policealna Nr 26

  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa
 • Tel. 22 620-50-51
  Tel. 22 620-50-52
  Fax 22 620-45-80

  NIP 527 000 71 15

  e-mail: sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Galeria zdjęć